Sub-brand

Sub-brand – Thương hiệu con: Sản phẩm,dịch vụ có tên tuổi, các đặc trưng bản sắc thương hiệu riêng để có thể phân biệt được so với những thương hiệu cùng chủng loại của cùng 1 công ty, ví dụ như Clear và Sunsil của Unilever.