Sự khác nhau giữa CEO và Chairman

Đầu tiên là diễn giải:

  • CEO là viết tắt của từ Chief Executive Officer
  • BOD là viết tắt của từ Board of Directors

Cũng trong các tập đoàn lớn ngoài CEO ra sẽ còn có President và Chairman. President là chủ tịch tập đoàn còn Chairman là chủ tịch hội đồng quản trị. Vì đứng đầu hội đồng quản trị  nên Chairman là người đại diện cho cổ đông (những người đầu tư tiền vô công ty đó bằng hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu). Trong khi đó, thông thường CEO sẽ là người được BOD thuê về để điều hành công ty (Yahoo! là một ví dụ). Chính điều này sẽ có thể khiến cách làm việc của 2 người khác nhau, CEO thì tập trung cho hiệu quả của công ty còn Chairman sẽ muốn có lợi cho cổ đông hơn.

VD: Hội đồng quản trị của Apple có 8 thành viên, trong đó Tim Cook là CEO còn Arthur D. Levinson là Chairman.

Ở những công ty lớn mà người sáng lập còn trực tiếp điều hành thì CEO sẽ kiêm luôn vị trí Chairman, ví dụ Mark Zuckerberg là CEO kiêm Chairman của Facebook, Larry Page là CEO kiêm Chairman của Alphabet, Elon Musk là CEO kiêm Chairman của Tesla.