SSL Certificate

SSL Certificate (Ecommerce Sites) – Chứng chỉ SSL (Web thương mại điện tử): Các trang web thương mại điện tử có chứng chỉ SSL sẽ được Google ưu tiên trong xếp hạng.