Spun

Spun – Khi một bài viết được định dạng với các đánh dấu trộn.