Software Engineer

Software Engineer: Là người làm applications và systems. Là người tham gia vào mọi giai đoạn từ thiết kế, viết code đến testing và review. Vai trò này tạo ra sản phẩm (và sản phẩm đó tạo ra data).

Công việc của vai trò này bao gồm:

  • Phát triển front-end & back-end
  • Ứng dụng web
  • Ứng dụng mobile
  • Phát triển hệ điều hành
  • Thiết kế phần mềm