Social Signals

Social Signals – Tín hiệu xã hội: Một đo lường SEO ngoại vi có thể xác định sự phổ biến của một trang web cụ thể dựa trên số lần nó được chia sẻ và thảo luận trên các trang web truyền thông xã hội.