Small and Medium Enterprises viết tắt SME

Small and Medium Enterprises (viết tắt SME) là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp có các chỉ số dưới mức giới hạn nhất định. Tên viết tắt “SME” được sử dụng trong Liên minh châu Âu và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Các doanh nghiệp nhỏ chiếm tỷ lệ lớn hơn các công ty lớn và cũng sử dụng nhiều người hơn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng được cho là có trách nhiệm thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Petrakis và Kostis (2012) khám phá vai trò của lòng tin và sự hiểu biết giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Họ kết luận rằng kiến ​​thức có ảnh hưởng tích cực đến số lượng SME, từ đó ảnh hưởng tích cực đến sự tin tưởng giữa các cá nhân. Lưu ý rằng các kết quả thực nghiệm cho thấy lòng tin giữa các cá nhân không ảnh hưởng đến số lượng SME. Do đó, mặc dù sự phát triển tri thức có thể củng cố cho các SME, nhưng niềm tin trở nên phổ biến rộng rãi trong xã hội khi số lượng SME lớn hơn.