Semantic Differential Method viết tắt SDM

Semantic Differential Method viết tắt SDM: phưong pháp trắc định đề xướng bởi nhóm Osgood để đo nội dung tình cảm của tín hiệu ngôn ngữ.