Scrape

Scrape – Một phần của phần mềm hoặc một bot mà kiểm tra web để thu thập / dữ liệu.