Rough Cut

Rough Cut: cắt dối, phim cắt dài hơn đoạn cắt thường còn phải được chỉnh lý.