Regular Spot viết tắt RS

Regular Spot viết tắt RS: thương điệp phóng theo nhịp điệu thông thường nghĩa là không tập trung trong một thời điểm như Concentrated Spot.