Revenue

Revenue: Giống như đúng nghĩa tiếng Việt của nó: Doanh thu. Đây là thuật ngữ chỉ số tiền mà bạn kiếm được từ chiến dịch quảng cáo trước khi trừ thuế, chi phí hoạt động. Nó bao gồm cả lợi nhuận.