Read or Open Length

Read or Open Length: Thời gian từ khi người dùng mở đến khi họ đóng email.