Quickie

Quickie: Phim rẻ tiền và thực hiện xong trong một thời gian ngắn.