Purchaser

Purchaser – Người mua (trong hành vi mua): người đóng vai trò quyết định trong quá trình mua hàng, từ khâu xác định nhu cầu – phân tích chi phí & lợi ích giữa các sản phẩm / dịch vụ – đưa ra quyết định mua hàng.