Proposed Life Scene viết tắt PLS

Proposed Life Scene viết tắt PLS: Cảnh đời đề nghị dùng như một tài liệu để làm cốt truyện phim truyền hình