Programmer

Programmer cung cấp chính xác các logic tới coder để các coder viết code yêu cầu máy tính làm việc theo yêu cầu. Nếu các coder mắc một vài lỗi trong khi code nó, chương trình sẽ lỗi, không thực hiện được các hành vi mong muốn. Nếu các coder hoàn thành nó và chương trình hoạt động không như mong muốn, các Programmer đã mắc lỗi ở trường hợp này. Nếu bạn có 1 vấn đề rõ ràng nhưng không có giải pháp rõ ràng, bạn cần một ‪Programer để giải quyết vấn đề, sau đó code. (Giải quyết vấn đề + code). Là người phát triển sản phẩm.