Producer

Producer: Nhà sản xuất,người có thẩm quyền lớn nhất trong việc chế tác.