Producer – Director

Producer – Director: người chịu trách nhiệm cả hành chính lẫn diễn xuất.