Problem recognition

Problem recognition – Nhận diện vấn đề: là kết quả nhìn nhận vấn đề khi một người tiêu dùng phát hiện ra một sự khác biệt đáng kể giữa những gì được coi là sản phẩm thực tế và các sản phẩm muốn mua, mà trực tiếp tác động đến việc ra quyết định của khách hàng trong quá trình mua hàng