Primary data

Primary data – Thông tin sơ cấp: nghiên cứu chính thức liên quan đến việc thu thập số liệu chính ban đầu bởi các nhà nghiên cứu. Nó thường được tiến hành sau khi các nhà nghiên cứu đã đạt được một số cái nhìn sâu sắc vào một vấn đề bằng cách xem xét nghiên cứu thứ cấp hoặc bằng cách phân tích dữ liệu sơ cấp được thu thập trước đó.