Positive Link Velocity

Positive Link Velocity – Tốc độ liên kết tích cực: Một trang web với tốc độ liên kết tích cực thường được tăng hạng SERP.