Positioning Statement

Positioning Statement – Tuyên ngôn định vị: Những mô tả đặc điểm định vị mong muốn của sản phẩm, thương hiệu mà doanh nghiệp muốn khách hàng mục tiêu của mình nhận biết và có thể phân biệt được.