Popup

Popup – Một quảng cáo, biểu ngữ hoặc trang web được tự động kích hoạt để xuất hiện trên đầu trang của các trình duyệt web hiện tại và rất hữu ích để cung cấp thông tin.