Points of Difference viết tắt POD

Points of Difference (viết tắt POD) nghĩa là điểm khác biệt. Nhiều quan điểm trước đây, nhất là từ 2 ông vua về định vị Al Rise và Jack Trout thì điểm khác biệt được xem như quan trọng nhất trong brand positioning. Như Volvo là an toàn, Tide là trắng. Nhưng theo quan điểm của Keller, trước khi tìm ra POD thì thương hiệu phải xác định được FOR cũng như đạt được những yêu cầu cơ bản từ POP. Và khi đó, POD thứ nhất phải có ý nghĩa trong FOR và thứ hai là phải thực hiện được. Ví dụ như sữa V tạo ra một POD rất hay là 100%. Tuy nhiên nếu như đặt trong FOR là các bà mẹ nông thôn, kinh tế khó khăn, muốn con uống sữa có bổ xung vi chất, giá hợp lý như là sự bù đắp cái thiếu hụt dinh dưỡng thường ngày thì “100%” trở nên xa lạ.

POD có thể tạo ra từ 3 cách là brand performance association, brand imagery association  hoặc consumer insight association