Platform

Platform: Trong ngành mobile và công nghệ thì hiểu đơn giản platform là “nền tảng”, tức là nền tảng công nghệ sử dụng. Đối với lĩnh vực mobile app thì platform còn được hiểu là hệ điều hành của thiết bị di động.