Pipeline Configuration Editor viết tắt PCE

Pipeline Configuration Editor (viết tắt PCE): Một công cụ soạn thảo cho phép người quản trị sửa đổi các đường kết nối đặt hàng hay trao đổi thông tin thương mại.