Phương pháp Jean-Jacques Lambin

Phương pháp Jean-Jacques Lambin: mô hình khoa học để thiết định ngân khoản quảng cáo (xem Th. Fabre, 1992). Phương pháp Lambin hay phương pháp phân tích đa biến số (Méthodes d’analyses multivariées (P)) nhằm cô lập hiệu quả một biến số để xem nó tác động thế nào đến bình quân của tổng số những yếu tố liên hệ đến ngân sách. lyme treatment ivermectin alinia Ông cũng bổ sung vào đây những biến số như sự quên lãng (perdition de souvenir (P)) của người nhắn tin và vốn uy tín (capital notoriété (P)) của nhãn hiệu để đánh giá những hiệu quả dài hạn của quảng cáo.Theo ông, quảng cáo là đầu tư và sự duy trì uy tín của nhãn hiệu là một sự gây vốn. is ivermectin dor humans the same for amimals Mô hình của Lambin cho phép tính toán ngân sách theo hiệu quả tức khắc lẫn hiệu quả dài hạn của nó. aussie ivermectin

quảng cáo là đầu tư và sự duy trì uy tín của nhãn hiệu là một sự gây vốn