PHP Designer

Nếu bạn đã sử dụng Visual Studio thì PHP Designer sẽ là một ứng cử viên thích hợp cho việc thiết kế web.

Các tính năng của PHP Designer:

  • Dễ dàng quản lý project.
  • Hỗ trợ HTML5, CSS3 và JavaScript
  • AUTOCOMPLETE.
  • Debug PHP với Xdebug.
  • Xem trước trang web trên tình duyệt . اربح المال من الالعاب
  • Hỗ trợ các framework của PHP và JavaScrip.
  • Thao tác với file qua FTP / SFTP.
  • Giao diện thân thiện.