Percentage of Sales Method

Percentage of Sales Method: Phương pháp thiết định ngân khoản chi vào việc quảng cáo dựa trên phần trăm doanh số thực hiện.

Percentage of Sales Method – Phần trăm của phương pháp bán hàng:

1. Tổng quát: là phương pháp dự báo tài chính bằng cách thể hiện doanh thu và chi phí theo tỷ lệ phần trăm doanh thu, và sử dụng các tỷ lệ phần trăm này để xây dựng một báo cáo thu nhập theo định kỳ. Do đó, động lực chính của phương pháp này là Dự báo Bán hàng và dựa trên báo cáo tài chính Pro-Forma (tức là dự báo) có thể được xây dựng và các công ty cần tài trợ bên ngoài có thể được xác định. Các tính toán minh họa trên trang này sẽ xem bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập theo sau.

2. Trong Marketing: Phương pháp lập ngân sách chi phí Marketing dựa trên việc phân bổ một tỷ lệ cố định (thông thường 5-10%) doanh thu bán hàng dự kiến ​​vào quảng cáo. Nó dựa trên giả định sai lầm rằng “bán hàng gây ra quảng cáo” trong khi thực tế lại ngược lại (quảng cáo là bán hàng).