Payment System và e-Payment System

Payment System – Hệ thống thanh toán: là bất kỳ hệ thống nào được sử dụng để giải quyết các giao dịch tài chính thông qua việc chuyển đổi/giao dịch giá trị tiền tệ và bao gồm các tổ chức, công cụ, con người, quy tắc, thủ tục, tiêu chuẩn và công nghệ làm cho việc trao đổi có thể xảy ra. Hệ thống thanh toán thông thường là mạng lưới hoạt động liên kết các tài khoản ngân hàng và cung cấp cho việc trao đổi tiền tệ bằng tiền gửi ngân hàng.

Những gì làm cho một hệ thống thanh toán là một hệ thống sử dụng tiền mặt thay thế; các hệ thống thanh toán truyền thống là các công cụ chuyển nhượng như các bản nháp (ví dụ: séc) và tín dụng tài liệu như thư tín dụng. Với sự xuất hiện của máy tính và truyền thông điện tử, một số lượng lớn các hệ thống thanh toán điện tử thay thế đã xuất hiện. Chúng bao gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, chuyển tiền điện tử, tín dụng trực tiếp, ghi nợ trực tiếp, ngân hàng trực tuyến và các hệ thống thanh toán thương mại điện tử. Một số hệ thống thanh toán bao gồm các cơ chế tín dụng, nhưng về cơ bản nó là một khía cạnh khác của thanh toán. Các hệ thống thanh toán được sử dụng thay cho việc đấu thầu tiền mặt trong các giao dịch trong nước và quốc tế và bao gồm một dịch vụ lớn được cung cấp bởi các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

Các hệ thống thanh toán có thể là vật chất hoặc điện tử và từng có các thủ tục và các giao thức riêng. Tiêu chuẩn hóa đã cho phép một số hệ thống và mạng này phát triển đến quy mô toàn cầu, nhưng vẫn còn nhiều hệ thống cụ thể về quốc gia và sản phẩm. Ví dụ về các hệ thống thanh toán đã trở nên phổ biến trên toàn cầu là thẻ tín dụng và mạng máy rút tiền tự động. Các hình thức thanh toán cụ thể cũng được sử dụng để thanh toán các giao dịch tài chính cho các sản phẩm trên thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường tiền tệ, thị trường kỳ hạn, thị trường phái sinh, thị trường lựa chọn và chuyển tiền giữa các tổ chức tài chính trong nước bằng cách thanh toán bù trừ và tổng thời gian thực (RTGS) và quốc tế sử dụng mạng SWIFT.

Thuật ngữ thanh toán điện tử (e-Payment) là thanh toán được thực hiện từ một tài khoản ngân hàng sang tài khoản ngân hàng khác bằng cách sử dụng các phương pháp điện tử và tránh sự can thiệp trực tiếp của nhân viên ngân hàng. Thanh toán điện tử được xác định một cách hạn chế là thương mại điện tử – thanh toán cho việc mua bán hàng hoá hoặc dịch vụ được cung cấp qua Internet hoặc rộng rãi cho bất kỳ loại chuyển tiền điện tử nào.

e-Payment System – Hệ thống thanh toán điện tử: là một cách để làm cho các giao dịch hoặc thanh toán cho hàng hoá và dịch vụ thông qua một phương tiện điện tử, mà không sử dụng séc hoặc tiền mặt. Nó còn được gọi là hệ thống thanh toán điện tử hoặc hệ thống thanh toán trực tuyến. e-Payment System đã phát triển ngày càng tăng trong những thập kỷ qua do sự phát triển ngày càng tăng của ngân hàng trên internet và mua sắm. Khi thế giới tiến bộ hơn với sự phát triển của công nghệ, chúng ta có thể thấy sự gia tăng của các hệ thống thanh toán điện tử và các thiết bị xử lý thanh toán. Khi tăng, cải thiện và cung cấp các giao dịch thanh toán trực tuyến an toàn hơn, tỷ lệ chi phiếu và giao dịch tiền mặt sẽ giảm.