Password Authentication Protocol viết tắt PAP

Password Authentication Protocol (viết tắt PAP) –  Giao thức xác thực mật khẩu: Phương pháp xác thực cơ bản sử dụng để truy nhập tới các dịch vụ của một ISP. Người sử dụng gửi tên nhận danh và mật khẩu chưa mã hoá qua mạng và máy chủ so sách dữ liệu nhận được với danh sách tên và mật khẩu đã được mã hoá. Đây là phương pháp không đảm bảo tính bảo mật vì các thông tin của người sử dụng được gửi qua mạng dưới dạng chưa được mã hóa.