Paid Listing

Paid Listing là thuật ngữ thể hiện việc phải trả tiền để được xuất hiện trên 1 website, đó có thể là trang kết quả tìm kiếm của các Search Engine hay một Internet Directory nào đó.

Các đầu mục do các công ty trả tiền để được xuất hiện với thứ hạng cao trong danh sách kết quả tìm kiếm. Về hình thức, các đầu mục này khá giống với các đầu mục thông thường khác nhưng có một dấu hiệu đặc biệt nào đó (ví dụ màu sắc) để người sử dụng có thể phân biệt với các đầu mục thông thường.