Objectives and Task Method

Objectives and Task Method: Phương pháp lập ngân sách chi phí quảng cáo dựa trên (1) kết quả đạt được, (2) chiến lược và chiến thuật cần thiết để đạt được kết quả đó và (3) chi phí liên quan đến các chiến lược và chiến thuật đó.