Music Effect viết tắt ME

Music Effect viết tắt ME: Tác dụng âm nhạc để tăng hiệu quả ảnh tượng của thương điệp.