Marketing and Advertising Integrated Support System viết tắt MAISS

Marketing and Advertising Integrated Support System viết tắt MAISS: Hệ Thống Điều Hợp Trợ Giúp cho Quảng Cáo và Tiếp Thị.