Monitor

Monitor: Máy nhận ảnh tượng trong đài truyền hình dùng để kiểm tra