Mixer

Mixer: Kỹ thuật viên chuyên phồi kiểm âm thanh. Có nghĩa nữa là bàn để phối âm.