Microdata

Microdata là một kiểu định dạng lại ngôn ngử htmlgoogle thường hay cập nhật và hổ trợ nhất hiện nay. Microdata hiểu một cách đơn giản là để thêm dữ liệu có cấu trúc vào website. Microdata nó định nghĩa thuộc tính, có thể đặt vào trong HTML để cho biết trang web đó viết về mục đích gì. كازينو الكويت