Meta X-UA-Compatible

Thẻ Meta X-UA-Compatible cho phép các tác giả web chọn phiên bản của Internet Explorer phiên bản nên được hiển thị dưới dạng. IE11 đã thay đổi các chế độ này. Microsoft Edge, trình duyệt sẽ được phát hành sau IE11, sẽ chỉ tôn trọng thẻ meta X-UA-Compatible trong một số trường hợp nhất định.

Theo Microsoft, khi sử dụng thẻ Meta X-UA-Compatible, nó phải càng cao càng tốt trong đầu trang web của bạn, thường là đặt trong thẻ head.

Cấu trúc: <meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=edge,chrome=1″ />