Marketing Metric Audit Protocol viết tắt MMAP

Marketing Metric Audit Protocol viết tắt MMAP – Quy trình kiểm tra số liệu tiếp thị: là quy trình chính thức của Ủy ban Tiêu chuẩn Tiếp thị (Marketing Accountability Standards Board’s) để kết nối các hoạt động tiếp thị với hoạt động tài chính của công ty.

 

Quá trình này bao gồm việc liên kết khái niệm các hoạt động tiếp thị với chỉ số kết quả tiếp thị trung gian cho các trình điều khiển dòng tiền của doanh nghiệp, cũng như các đặc tính xác nhận và tính nhân quả của một số liệu lý tưởng. Dòng tiền cả ngắn hạn và theo thời gian là thước đo cuối cùng mà tất cả các hoạt động của một doanh nghiệp kinh doanh, bao gồm cả tiếp thị, phải được kết nối nhân quả thông qua việc xác nhận các biện pháp tiếp thị trung gian.

Quá trình xác nhận các biện pháp kết quả trung gian đối với các trình điều khiển dòng tiền mặt ngắn hạn và / hoặc dài hạn là cần thiết để tạo thuận lợi cho việc dự báo và cải thiện lợi nhuận. “Kết quả tiếp thị trung cấp” đề cập đến các biện pháp như khối lượng bán hàng, giá cao và thị phần.