Marketing Accountability Standards Board viết tắt MASB

Marketing Accountability Standards Board viết tắt MASB – Hội đồng tiêu chuẩn trách nhiệm tiếp thị: được ủy quyền bởi Quỹ trách nhiệm tiếp thị (Marketing Accountability Foundation), là một nhóm các nhà nghiên cứu và các nhà thực hành độc lập thuộc khu vực tư nhân, thiết lập các tiêu chuẩn đo lường và tiếp thị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính và để hướng dẫn và giáo dục của người sử dụng về hiệu suất và thông tin tài chính.