Marketing Intelligence

Mọi quyết định tiếp thị và chương trình tiếp thị hiệu quả đều bắt nguồn từ việc thấu hiểu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường … Thuật ngữ “Marketing Intelligence (Tình báo Tiếp thị)” là một tập những thủ tục và nguồn thông tin mà những nhà quản trị sử dụng để nhận được những thông tin hàng ngày về những diễn biến cần biết trong môi trường Marketing.

Những nhà quản trị nghiên cứu môi trường theo bốn cách:

  • Xem xét không có chủ đích
  • Xem xét có chủ đích
  • Tìm kiếm không chính thức
  • Tìm kiếm chính thức