Marketing information system

Marketing information system – Hệ thống thông tin tiếp thị (viết tắt MkIS): là một hệ thống thông tin quản lý (MIS) được thiết kế để hỗ trợ việc ra quyết định tiếp thị. Jobber (2007 ) định nghĩa nó như là một “hệ thống trong đó các dữ liệu tiếp thị được chính thức thu thập, lưu trữ, phân tích và chuyển đến cho các nhà quản lý phù hợp với nhu cầu thông tin của họ một cách thường xuyên.”