Liquidation

Liquidation: Nghiệm thu, thanh lý kết thúc dự án hoặc giai đoạn của dự án theo hợp đồng (so sánh giữa planning KPIs và planning cost với actual KPIs, actual cost)