Linkability

Linkability là chỉ khả năng tiếp nhận các inbound link của một trang web.