Latent Semantic Indexing Keywords in Content viết tắt LSI

Latent Semantic Indexing Keywords in Content viết tắt LSI: Chỉ mục ngữ nghĩa tiềm ẩn trong nội dung.

LSI sẽ giúp công cụ tìm kiếm trích xuất nhiều nghĩa cho một từ. 

(LSI – Latent Semantic Indexing) là một phương pháp được hầu hết các công cụ tìm kiếm sử dụng ngày nay. Khi một công cụ tìm kiếm sử dụng phương pháp này, nó sẽ cố gắng liên kết các từ với các thuật ngữ khi index web pages.