Landing page

Landing page là một trang đích (trang mục tiêu) đây là một địa chỉ website hay một trang trong trang web có chứa nội dung, sản phẩm hay dịch vụ bất kì mà người dùng sẽ hướng tới thông qua các công cụ tìm kiếm. Các bạn có thể hiểu đơn giản với một website bán sản phẩm, dịch vụ, tin tức lớn.