Keyword Prominence

Keyword Prominence: Độ nổi bật của từ khóa. Một từ khóa (keyword) xuất hiện trong 100 từ đầu tiên trong nội dung của 1 trang dường như là một tín hiệu liên quan đáng kể.