Keyword

Keyword (Từ khóa) là những từ/cụm từ có nghĩa mà người dùng sử dụng để truy vấn kết quả trong các bộ máy tìm kiếm.

Ví dụ: Tôi muốn tự học về SEO, tôi có thể lên Google.com.vn và đánh vào “học SEO”… Từ khóa trong SEO là một yếu tố quan trọng đối với bất kỳ một công cụ tìm kiếm nào.